0771 - 10 10 10 - Vi sitter redo att hjälpa dig

Allmänna villkor för kontokredit

THORN SVENSKA AB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONTOKREDIT 2022-11-01 (konsument)

 

§ 1 Allmänt


Dessa allmänna villkor för kontokredit är en del av kontoav-talet för produktköp (”kontoavtalet”) som har träffats mellan kreditgivaren Thorn Svenska AB, org.nr 556136 8480, Box 1315, 171 25 Solna, och kunden. Kunden är den konsument som har beviljats kontokredit. Genom kontokrediten ges kunden en fortlöpande rätt att utnyttja det kreditutrymme som anges i kontoavtalet (”kontokrediten”) på de villkor som anges i kontoavtalet och i dessa allmänna villkor för kontokredit (”avtalet”).

Villkoren i avtalet kan enbart ändras genom skriftlig överenskommelse mellan Thorn Svenska AB och kunden, om inte annat framgår av avtalet.

Innan kunden beviljas kontokrediten genomför Thorn Svenska AB sedvanlig kreditprövning. Genom kreditprövningen undersöker Thorn Svenska AB om kunden har ekonomiska förutsättningar för att fullgöra de åtaganden som följer av avtalet. Som ett led i kreditprövningen kan kreditupplysning komma att inhämtas från kreditupplysningsföretag. Thorn Svenska AB förbehåller sig rätten att genomföra ytterligare kreditprövningar. Beviljande av kontokrediten beslutas ensidigt av Thorn Svenska AB.

 

§ 2 Utnyttjande av kontokrediten


Utnyttjande av kontokrediten kan ske efter att avtalet trätt ikraft enligt § 8 och Thorn Svenska AB har mottagit kontoavtalet i original, undertecknat av kunden, samt en kopia av giltig legitimation och eventuell annan doku-mentation som efterfrågats av Thorn Svenska AB. Undertecknande kan även ske av kunden genom elektronisk signering om Thorn Svenska AB godkänner detta.

 

Kontokrediten kan endast utnyttjas för köp av varor eller tjänster från Thorn Svenska AB. Beviljad kontokredit utnyttjas direkt när kunden köper en produkt av Thorn Svenska AB och som betalningsalternativ väljer delbetal-ning via kreditkontot. Övertrassering av beviljat kreditutrymme är inte tillåtet. Enligt särskild överenskommelse mellan kunden och Thorn Svenska AB kan kontokrediten höjas.

 

Thorn Svenska AB får belasta kontot om kunden godkänt att belastning får ske. Thorn Svenska AB får vidare belasta kontot med belopp motsvarande ränta, avgifter och kostnader som har samband med kontot. När Thorn Svenska AB har rätt att belasta kontot i enlighet med detta stycke får detta ske även per dag som är allmän helgdag eller därmed likställd dag.

 

Det åligger kunden att se till att tillräckligt outnyttjat kreditutrymme finns tillgängligt på kontot när belastning sker. Avlider kunden under avtalstiden, får dödsboet inte utan Thorn Svenska AB:s medgivande öka skuld på kontot.

Kunden förbinder sig att inte använda kredittjänsten i strid med gällande lagstiftning.

 

§ 3 Ränta

Kunden ska på vid var tid utestående kreditbelopp betala ränta till Thorn Svenska AB motsvarande den årliga kreditränta som anges i kontoavtalet. Ränta beräknas på utgående skuldsaldo varje månad och förfaller till betalning samma dag. Förfallen ränta debiteras kreditkontot och ingår i det skuldsaldo som ränteberäknas (ränta på ränta).

 

Krediträntan som gäller vid beviljande av kontokrediten anges i kontoavtalet. Krediträntan motsvarar den räntesats på vilken den årliga räntekostnaden på den vid varje tid utestående kontoskulden beräknas.

 

Den effektiva räntan finns angiven i kontoavtalet. Den effektiva räntan är om inget annat anges i kontoavtalet beräknad utifrån antaganden om att hela det beviljade kreditutrymmet utnyttjas, att kunden betalar via autogiro och att räntor och avgifter inte kommer att ändras.

 

§ 4 Avier och avbetalning av kontoskuld

 

Amortering av kreditbelopp ska ske varje månad till dess att hela kreditbeloppet har betalats. Lägsta belopp att betala varje månad framgår av avtalet. Om kreditbeloppet är lägre än det lägsta månatliga beloppet ska det betalas i sin helhet.

 

Thorn Svenska AB skickar månadsvis ut avier till kunden om denne inte valt betalningssätt autogiro.Thorn Svenska AB skickar en gång i halvåret ut konotudrag till kunder som betalar via autogiro. Kontoutdraget innehåller den information som ett kontoutdrag ska innehålla enligt 20 § konsumentkreditlagen (2010:1846).

 

Vid betalningar har Thorn Svenska AB rätt att avräkna i följande ordning: 1) förfallen ränta 2) obetalda avgifter och 3) amortering av kapitalskulden.

Kunden ansvarar för att betalning till Thorn Svenska AB sker i tid. Förlust av betalningsavi/betalningspåminnelse från Thorn Svenska AB utgör således inte skäl till uppskov med betalningen.

 

Kunden har rätt att när som helst utan kostnad begära och erhålla en översikt över återstående betalningar, tidpunkter för betalning samt ränte- och avgiftspecifikation i form av en betalningsplan

 

§ 5 Möjlighet till betalnings- och/eller räntefria måna-der


Kunden har möjlighet att ingå ett avtal med ränte- och/eller betalningsfria månader. Dessa månader är månadsbelop-pet 0 kr och inga betalningar ska erläggas. De exakta förutsättningarna varierar med produkten/varumärket jfr. nedanstående:

 

Om avtal ingås i samband med att kunden tar ett kontantlån hos Fokuslån ges kunden möjlighet att starta med en ränte- och betalningsfri period på upp till 90 dagar. Detta måste väljas i samband med att lånet upprättas. Kunden är medveten om att tillvalet påverkar avtalets löptid och kreditkostnad.
Om avtal ingås i samband med att kunden tar ett kontantlån hos Thorn PrivatFinans Pauslån, samt i samband med alla Kombinationsavtal (dvs att fysisk produkt köpts i samband med lånet), oavsett varumärke, ges kunden möjlighet till två betalningsfria månader under avtalets löptid. Dessa två månader får inte infalla under samma kalenderår. I det fall Kunden önskar utnyttja möjligheten till betalningsfri månad ska detta meddelas Thorn Svenska AB senast den 5:e i den aktuella månaden. Om Kunden t.ex. önskar en betalningsfri månad i juni ska detta avtalas med Thorn Svenska AB senast den 5 juni. Kunden är medveten om att tillvalet påverkar avtalets löptid och kreditkostnad.


Om avtal ingås i samband med att kunden tar ett kontantlån hos Modus Finans ges kunden möjlighet till två betalningsfria månader per år under avtalets löptid. Det måste vara samma månader varje år och dessa måste väljas i samband med att lånet upprättas. Det är inte möjligt att i efterhand välja andra månader.

 

Kunden är medveten om att ränte- och/eller betalningsfria månader kan påverka den i avtalet specificerade löptiden och kreditkostnaden.


§ 6 Avgifter m.m.


Utöver ränta utgår särskilda avgifter till Thorn Svenska AB som ersättning för de kostnader Thorn Svenska AB har för krediten. Thorn Svenska AB får när som helst besluta om höjning av särskilda avgifter i den mån Thorn Svenska AB:s kostnader ökat för den åtgärd den särskilda avgiften avser täcka.

Kunden ska betala en särskild aviavgift för de avier som skickas ut. Vid autogiro uttas istället en särskild administrationsavgift.

Kunden ska även betala en särskild uppläggningsavgift. Uppläggningsavgift tas ut i samband med att avtal om kontokredit ingås liksom vid varje tillfälle som kontokredi-ten nyttjas för nya köp.

Likaså ska kunden erlägga en särskild leveransavgift vid varje leveranstillfälle.

Aktuella avgifter finns angivna på www.thorn.se

Kunden ska även betala andra avgifter än sådana som förorsakas av kreditgivarens kostnader för krediten som sådan. De avgifter som gäller vid tiden för beviljande av krediten finns angivna på www.thorn.se och Thorn Svenska AB får när som helst besluta om höjning av avgifter.

Thorn Svenska AB underrättar kunden om avgiftshöjning innan den börjar gälla. Uppgifter om vid var tid aktuella avgifter finns i avgiftsöversikten på www.thorn.se.

 

Med avtalet kan följa skatter, avgifter och andra kostnader som varken betalas genom eller påförs av Thorn Svenska AB.

 

§ 7 Dröjsmål

 

Ränta beräknas på vid var tid utestående kredit med den räntesats som framgår av avtalet.


Obetald kreditränta liksom obetalda avgifter och kostnader kapitaliseras och blir del av den utestående kredit som ränta beräknas på.

Om betalning i enlighet med avtalet försenas eller uteblir är kunden skyldig att betala dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan beräknas med samma räntesats som den kreditränta (ränta per år) som finns angiven i avtalet. Dröjsmålsränta beräknas även på kreditränta som förfallit till betalning (ränta på ränta) liksom på obetalda avgifter och kostnader som kapitaliseras månadsvis.


Då betalning inte skett till förfallodagen kan Thorn Svenska AB även komma att hänvisa ärendet till inkasso samt ansöka om betalningsföreläggande enligt lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, eller motsvarande tillämplig författning.

Vid utebliven betalning har Thorn Svenska AB också rätt till skälig ersättning för sina kostnader att driva in fordran, inklusive ersättning för skriftlig betalningspåminnelse och för inkassokrav med de högsta belopp som anges i lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. (eller motsvarande lag/förordning som ersätter denna).
Kostnaderna utgör fn:
Inkassokostnade 180 kronor per inkassokrav
Betalningspåminnelse 60 kronor per betalningspåminnelse
Ny amorteringsplan/avbetalningsplan 170 kronor

 

§ 8 Avtalstid, uppsägning m.m.


Avtalet träder i kraft när kunden har undertecknat kontoavtalet och Thorn Svenska AB slutligt har godkänt krediten. Avtalet löper tills vidare och upphör på det sätt som anges nedan i denna paragraf.

Kunden har alltid rätt att betala sin skuld i förtid. Om kunden vill avsluta kreditkontot och säga upp avtalet så att kontot inte längre kan nyttjas för nya kreditköp ska kunden meddela detta skriftligen till Thorn Svenska AB, Box 1315, 171 25 Solna. Uppsägningstiden är en (1) månad från den dag då skriftlig underrättelse om uppsägning skickas till Thorn Svenska AB.

Thorn Svenska AB kan, utöver de fall som nämns i § 10, säga upp avtalet till upphörande två (2) månader efter den dag då skriftlig underrättelse om uppsägningen skickats till kunden.

Efter den dag då avtalet upphör får kontokrediten inte nyttjas för nya inköp.


§ 9 Kreditgivarens rätt att avbryta utnyttjandet av krediten


Thorn Svenska AB har rätt att med omedelbar verkan ställa in utnyttjandet av krediten om kunden i väsentlig mån inte har fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal, innefattande men inte begränsat till att betala förfallen fordran oavsett om fordran överlåtits till ny borgenär, eller om det finns, på grund av kreditprövning eller av annan anledning, skälig anledning för Thorn Svenska AB att anta att kunden inte kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal. Thorn Svenska AB ska genast meddela kunden beslutet.

Om kunden gör kreditköp efter det att Thorn Svenska AB har ställt in kundens rätt att utnyttja krediten är kunden skyldig att omgående och utan föregående uppsägning av detta avtal till Thorn Svenska AB betala ett belopp som motsvarar sådant kreditköp.

 

§ 10 Uppsägning vid avtalsbrott


Thorn Svenska AB har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid och att, vid den tidpunkt som Thorn Svenska AB bestämmer, säga upp avtalet om någon av följande omständigheter föreligger:

a) kunden sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen,
b) kunden sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter,
c) kunden på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning,
d) i tillämpliga fall, om säkerhet som kunden ställt för krediten avsevärt har försämrats, eller
e) det står klart att kunden genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på an-nat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Vill Thorn Svenska AB få betalt i förtid enligt punkterna a)–e) ovan, gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Thorn Svenska AB sänder ett meddelande om uppsägning i rekommenderat brev till kunden under dennes vanliga adress eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer kunden till handa.

 

Har Thorn Svenska AB krävt betalning i förtid enligt punkterna a)–c) ovan är kunden ändå inte skyldig att betala i förtid, om han före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om kunden vid uppsägning enligt punkt d) och e) ovan, genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten.

 

Har kunden tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående stycke befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte bestämmelserna i det stycket.

 

Om kunden eller Thorn Svenska AB har sagt upp avtalet i förtid i enlighet med de förutsättningar som anges ovan ska kunden betala återstående utestående skuld, ränta samt andra kostnader för krediten för tiden fram till förtidsbetal-ningen.

Vidare kommer en kredit som p.g.a. misskötsel blivit föremål för uppsägning att bli inrapporterad till missbruksregister.


§ 11 Överlåtelse


Thorn Svenska AB har rätt att överlåta eller pantsättasina rättigheter enligt detta avtal till tredje part. Kunden är i dessa fall skyldig att uppfylla villkoren i avtalet gentemot tredje part, förutsatt att kunden har informerats om överlå-telsen.

 

Kunden har rätt att framställa samma invändningar avseende fordran mot den nye kreditgivaren till vilken rättigheterna överlåtits som kunden kan framställa mot Thorn Svenska AB.

 

§ 12 Ångerrätt


Kunden har rätt att ångra detta avtal genom att till Thorn Svenska AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då kunden mottagit produkten. Om kunden utnyttjar sin ångerrätt ska kunden senast inom 14 dagar efter att meddelande lämnats eller sänts till Thorn Svenska AB returnera produkten. Kunden ska återsända varan i oförändrat skick. När Thorn Svenska AB mottar produkten i retur kontrolleras om det finns skador, indikation på att produkten är använd eller om delar av produkten eller emballage saknas. Om så är fallet kommer Thorn Svenska AB att avräkna den värdeminskning som kunden orsakat. På samma sätt kommer en avräkning att ske i det fall en vitvara som varit installerad returneras. Ångerrätten gäller inte om förseglingen på exempelvis mjukvaror, spel eller film är bruten.

Vid retur av uthämtad produkt ska kunden betala kostnad för returfrakt. Kostnad för returfrakt är densamma som den leveransavgift som finns angiven på avtalet. Väljer kunden annat leveranssätt står kunden även för de ytterligare kostnader detta medför. Kunden står då också risken för eventuella skador på produkten. För ej uthämtat paket debiteras kunden returfrakt. Kostnaden är densamma som den leveransavgift som finns angiven i avtalet.

Om kunden hunnit göra inbetalningar i enlighet med avtalet återbetalar Thorn Svenska AB dessa inom 14 dagar från att produkten kommit i retur. Thorn Svenska AB förbehåller sig rätten att kvitta kundens inbetalningar mot den returfrakt som kunden är skyldig att betala, upplupen ränta liksom eventuell värdeminskning på produkt som kunden förorsakat. I det fall kunden inte gjort någon inbetalning eller om det inbetalda beloppet inte fullt ut täcker det belopp som kunden är skyldig att betala skickar Thorn Svenska AB en faktura på resterande belopp.


Återbetalning sker på kundens risk och Thorn Svenska AB inkräver ränta enligt kontoavtalet från den dag då kunden mottar produkten till dess att produkten kommer i retur. Räntebeloppet per dag finns angivet i kontoavtalet. En översikt över återbetalningsbeloppet kan erhållas från Thorn Svenska AB.
Återbetalning görs till det konto från vilket kunden har gjort sin betalning alternativt till annat konto tillhörande kunden

 

§ 13 Personuppgiftspolicy och utlämnande av per-sonuppgifter


Vi hänvisar till Thorn Svenska AB:s vid var tid gällande integritetspolicy som går att finna på www.thorn.se - http://www.thorn.se/integritetspolicy.aspx.

 

§ 14 Meddelanden m.m.


Avier och andra meddelanden till kunden skickas till kundens folkbokföringsadress och ska anses ha nått kunden senast sjunde dagen efter avsändandet.

 

Kunden är skyldig att omgående meddela Thorn Svenska AB vid ändring av namn, folkbokföringsadress, e-post eller telefonnummer. Vid namnändring ska personbevis bifogas anmälan.

 

§ 15 Klagomål


Om kunden har klagomål på Thorn Svenska AB:s sätt att hantera kontokrediten enligt detta avtal kan kunden kontakta Thorn Svenska AB antingen via mail på info@thorn.se eller muntligen via telefon på telefonnummer 020-242424. Kunden kan också be att ärendet prövas av klagomålsans-varig på Thorn Svenska AB.

 

Ansvariga tillsynsmyndigheter är Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad och Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Om kunden är fortsatt missnöjd kan denne vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. Rådgivning kan erhållas av kommunens konsumentvägledare eller Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Tvist prövas i allmän domstol med tillämpning av svensk lag.

 

Kunden har också möjlighet att framställa sitt klagomål via Europakommissionens klagomålsportal. Det är framförallt relevant för den som är konsument och har sin hemvist i annat EU-land.
Klaogmål kan framföras här: http://ec.europa.eu/odr


§ 16 Reklamation av vara som betalats genom konto-krediten


Den person som har tillhandahållit varan eller tjänsten som finansierats genom kontokrediten (”handlaren”) ansvarar gentemot kunden enligt köpeavtalet och tillämplig lag. Reklamation av varan ska i första hand göras till handlaren. Kunden får mot Thorn Svenska AB:s krav på betalning göra samma invändningar på grund av kreditköpet som kunden kan göra mot handlaren.

 

§ 17 Begränsning av kreditgivarens ansvar


Thorn Svenska AB är inte ansvarig för skada eller förlust till följd av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, naturkatastrof, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande händelse. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott, lockout gäller även om Thorn Svenska AB själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd, under förutsättning att Thorn Svenska AB varit normalt aktsam.

Skada eller förlust som uppkommit i andra fall ersätts inte av Thorn Svenska AB, om Thorn Svenska AB varit normalt aktsam. Thorn Svenska AB svarar inte för indirekt skada eller förlust, om inte skadan eller förlusten orsakats av grov vårdslöshet från Thorn Svenska AB:s sida. Föreligger hinder för Thorn Svenska AB att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Thorn Svenska AB, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Thorn Svenska AB inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med tillägg av två procentenheter.

 

Är Thorn Svenska AB till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har Thorn Svenska AB för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.


§ 18 Thorn PrivatFinans och L’EASY.


Thorn PrivatFinans och L’EASY är varumärken tillhörande Thorn Svenska AB.
Kreditgivare är således Thorn Svenska AB.